Bli en del av Lugi

Medlemskap i Lugigemenskapen och Lugialliansen regleras i Lugialliansens stadgar, se utdrag nedan.

Om medlemskap ur Lugialliansens stadgar

2 § Medlemskap i LUGI kan endast beviljas ideella idrottsföreningar.
3 § Medlemskap beviljas av LUGIs styrelse.
4 § Medlem ska betala de avgifter årsmötet fastställer, samt även i övrigt fullgöra de skyldigheter som kan följa av medlemskapet i LUGI.
5 § Endast ansluten medlem, som fullgjort sina skyldigheter mot LUGI har rätt att representera LUGI, använda LUGIs emblem och logotype. LUGIs färger är i första hand vinrött, alternativa färger är vitt och svart, om möjligt i kombination med vinrött.
6 § Medlem som fullgjort sina skyldigheter mot LUGI har på årsmöte yttrande-, förslags- och rösträtt.
7 § Medlem som vill utträda ur LUGI ska skriftligen meddela styrelsen. Har medlem vid sådant utträde inte betalat föreskrivna avgifter till föreningen, bestämmer styrelsen om de ska betalas eller inte.
8 § Medlem som uppenbarligen motverkar LUGIs syften eller handlar i strid mot LUGIs stadgar och beslut kan av styrelsen uteslutas.
Innan beslut om uteslutning fattas ska medlemmen genom en skrivelse från styrelsen uppmanas att senast fjorton dagar efter skrivelsens mottagande, yttra sig i frågan. I beslut om uteslutning ska orsaken anges. Beslutet ska delges medlemmen.
9§ Till hedersledamot i LUGI kan väljas person som gjort viktiga insatser för LUGI eller som på ett synnerligt sätt gagnat LUGIs intressen och syfte. Hedersledamot utses av årsmötet på förslag av styrelsen.