Kategorier
Årsmöten Om Lugi & Lugialliansen

Ordinarie årsmöte 25 mars 2020

När: Onsdagen den 25 mars 2020 kl 19.00 på Victoriastadion

Ärenden

 1. Mötets öppnande
 2. Frågan om mötets behöriga utlysande
 3. Fastställande av dagordningen
 4. Val av mötesordförande
 5. Val av mötessekreterare
 6. Val av två justerare, tillika rösträknare
 7. Fastställande av röstlängd för mötet
 8. Verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret
 9. Fastställande av bokslut och balansräkning för det gångna verksamhetsåret
 10. Revisorernas berättelse för det gångna verksamhetsåret
 11. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret
 12. Fastställande av medlemsavgifter för 2020
  Styrelsen föreslår en sänkning av medlemsavgifterna med 25 procent:
  750 kr för alla föreningar. Tidigare 1 000 kr.
  2 250 kr för föreningar med upp till 200 bidragsberättigade medlemmar. Tidigare 3 000 kr.
  3 750 kr för föreningar med 201 eller fler bidragsberättigade medlemmar. Tidigare 5 000 kr.
 13. Till mötet av styrelsen hänskjutna frågor
  Inga ärenden från styrelsen.
 14. Motioner från medlemsföreningarna inkomna till alliansstyrelsen minst 45 dagar före årsmötet
  Inga motioner föreligger.
 15. Verksamhetsplan
 16. Budget
 17. Val
  a) Val av ordförande på 1 år
  b) Val av halva antalet övriga ledamöter på 2 år
  c) Val av revisor och revisorssuppleant
  d) Val av två ledamöter i valberedningen, varav en är sammankallande
 18. Övriga
 19. Mötets avslutning

Lund den 25 februari 2020

Lunds Univeritets Gymnastik och Idrottsförening
Erwin Apitzsch
Ordförande