Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Verksamhetsårets första styrelsemöte
2020-05-27 21:10
Onsdagen 27 maj kl 19 hade den nya styrelsen för Lugialliansen sitt första styrelsemöte för verksamhetsåret.

Efter att styrelsemedlemmarna presenterat sig för och bekantat sig med varandra valdes Jari Sassi till sekreterare och Pontus Enander till kassör. Styrelsens har i övrigt i skrivande stund följande arbetsuppgifter på arbetsbordet. Till varje uppgift valdes en huvudansvarig och en eller två biträdande ansvariga. Huvudansvarig för respektive uppgift anges inom parantes nedan.

1. Informera om LUGIs stipendier (Henrik)
2. Informera om LUGIs förtjänsttecken (Jari)
3. LUGI-dagen (Jari)
4. Informera om aktuella projektmedel (Erwin)
5. Informera om RFs förtjänsttecken (Folke)
6. Arrangera Ordförandekonferensen (Erwin)
7. Informera om kommunens lovaktiviteter (Henrik)
8. Utbildningsansvarig (Pontus)
9. Hemsidan (Pontus)
10. Informationsskrift om LUGI-Alliansen (Folke)
11. Lillsjödal (Jari)

Nästa styrelsemöte är planerat till onsdagen 17 juni kl 19 och den nya styrelsen ser fram emot ett produktivt och utvecklande år.
Årsmöte 5 maj
2020-04-23 13:49

Härmed kallas LUGI-Alliansens föreningar till årsmöte den 5 maj kl 19.00. Årsmötet kommer att genomföras digitalt. Vi kommer att skicka ut en inbjudan till ett Microsoft Teams-möte någon dag före mötet. Teams behöver inte finnas installerat på datorn, men datorn måste vara utrustad med högtalare/hörlurar och mikrofon för att det ska fungera.

För att delta behöver därför vi ha in anmälan med mailadress till erwin.apitzsch@psy.lu.se senast lördagen den 2 maj.

När alla anmälningar kommit in skickar vi ut inbjudan till Teams-mötet till de anmälda med hjälp av Outlook. Då bifogar vi ytterligare instruktioner för den som inte har haft Teams-möte tidigare.

I bilagan finns alla dokument, inklusive valberedningens förslag.


Välkomna!

Erwin Apitzsch

Ordförande


Årsredovisning

Valberedningens förslag
Årsmötet flyttas...
2020-03-20 02:40

Alliansstyrelsen har beslutat att skjuta upp årsmötet, planerat till den 25 mars, till en senare tidpunkt på grund av coronaviruset och de allmänna rekommendationerna från myndigheter.


Vänliga hälsningar

Erwin Apitzsch

Ordförande

Corona...
2020-03-12 10:15

Alliansstyrelsen uppmanar föreningarna att följa de rekommendationer som ges ut av Folkhälsomyndigheten och UD beträffande coronaviruset. 


Vid sammanträden och träningar uppmanas deltagare med symptom på luftvägsinfektion, även lindriga symptom, att stanna hemma.
Föreningarna har full frihet attutöver dessa generella rekommendationer, besluta om ytterligare restriktioner.

Vänliga hälsningar
Erwin Apitzsch
Ordförande

Ordinarie Årsmöte 25 mars 2020
2020-02-26 11:54

När: Onsdagen den 25 mars 2020 kl 19.00 på Victoriastadion
(bilagor längst ned) 

 

Ärenden

 

1.  Mötets öppnande


2.  Frågan om mötets behöriga utlysande


3. Fastställande av dagordningen


4. Val av mötesordförande


5.  Val av mötessekreterare


6. Val av två justerare, tillika rösträknare


7. Fastställande av röstlängd för mötet


8. Verksamhetsberättelse
för det gångna verksamhetsåret


9.Fastställande av bokslut och balansräkning
för det gångna verksamhetsåret


10. Revisorernas berättelse för det gångna verksamhetsåret


11.Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret


12.Fastställande av medlemsavgifter för 2020

     Styrelsen föreslår en sänkning av medlemsavgifterna med 25 procent:

           750 kr för alla föreningar. Tidigare 1 000 kr.

        2 250 kr för föreningar med upp till 200 bidragsberättigade medlemmar. Tidigare 3 000 kr.


           3 750 kr för föreningar med 201 eller fler bidragsberättigade medlemmar. Tidigare 5 000 kr.

13.Till mötet av styrelsen hänskjutna frågor

     Inga ärenden från styrelsen.

14.Motioner från medlemsföreningarna inkomna till alliansstyrelsen minst 45 dagar före  

     årsmötet

     Inga motioner föreligger.

15. Verksamhetsplan

16. Budget

17. Val

a)      Val av ordförande på 1 år

b)      Val av halva antalet övriga ledamöter på 2 år

c)  Val av revisor och revisorssuppleant


d)      Val av två ledamöter i valberedningen, varav en är sammankallande

18. Övriga

19. Mötets avslutning

 

 Bilagor 
Verksamhetsberättelse här
Verksamhetsberättelse Lillsjödal här 

Kallelsen i original här
Verksamhetsplan här

 

Lund den 25 februari 2020

 

 

Lunds Univeritets Gymnastik och Idrottsförening

Erwin Apitzsch

Ordförande

Årsmöte 2020 - motioner senast 10/2
2020-02-06 11:13
Härmed kallar vi till Årsmötet 2020

Årsmötet äger rum den 25 mars klockan 19:00.  
Eventuella motioner ska vara inkomna senast den 10 februari. 

För styrelsen 

Erwin Apitzsch
ordförande

Nyheter från våra grupper
Lugi-dagen, 28/11 19:29 
Lugi-dagen, 05/11 10:20 
Lugi-dagen, 02/12 23:16 
Lugi-dagen, 02/12 23:13 
Lugi-dagen, 08/11 10:42 
Lugi-dagen, 03/11 12:24