Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Årsmötet flyttas...
2020-03-20 02:40

Alliansstyrelsen har beslutat att skjuta upp årsmötet, planerat till den 25 mars, till en senare tidpunkt på grund av coronaviruset och de allmänna rekommendationerna från myndigheter.


Vänliga hälsningar

Erwin Apitzsch

Ordförande

Corona...
2020-03-12 10:15

Alliansstyrelsen uppmanar föreningarna att följa de rekommendationer som ges ut av Folkhälsomyndigheten och UD beträffande coronaviruset. 


Vid sammanträden och träningar uppmanas deltagare med symptom på luftvägsinfektion, även lindriga symptom, att stanna hemma.
Föreningarna har full frihet attutöver dessa generella rekommendationer, besluta om ytterligare restriktioner.

Vänliga hälsningar
Erwin Apitzsch
Ordförande

Ordinarie Årsmöte 25 mars 2020
2020-02-26 11:54

När: Onsdagen den 25 mars 2020 kl 19.00 på Victoriastadion
(bilagor längst ned) 

 

Ärenden

 

1.  Mötets öppnande


2.  Frågan om mötets behöriga utlysande


3. Fastställande av dagordningen


4. Val av mötesordförande


5.  Val av mötessekreterare


6. Val av två justerare, tillika rösträknare


7. Fastställande av röstlängd för mötet


8. Verksamhetsberättelse
för det gångna verksamhetsåret


9.Fastställande av bokslut och balansräkning
för det gångna verksamhetsåret


10. Revisorernas berättelse för det gångna verksamhetsåret


11.Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret


12.Fastställande av medlemsavgifter för 2020

     Styrelsen föreslår en sänkning av medlemsavgifterna med 25 procent:

           750 kr för alla föreningar. Tidigare 1 000 kr.

        2 250 kr för föreningar med upp till 200 bidragsberättigade medlemmar. Tidigare 3 000 kr.


           3 750 kr för föreningar med 201 eller fler bidragsberättigade medlemmar. Tidigare 5 000 kr.

13.Till mötet av styrelsen hänskjutna frågor

     Inga ärenden från styrelsen.

14.Motioner från medlemsföreningarna inkomna till alliansstyrelsen minst 45 dagar före  

     årsmötet

     Inga motioner föreligger.

15. Verksamhetsplan

16. Budget

17. Val

a)      Val av ordförande på 1 år

b)      Val av halva antalet övriga ledamöter på 2 år

c)  Val av revisor och revisorssuppleant


d)      Val av två ledamöter i valberedningen, varav en är sammankallande

18. Övriga

19. Mötets avslutning

 

 Bilagor 
Verksamhetsberättelse här
Verksamhetsberättelse Lillsjödal här 

Kallelsen i original här
Verksamhetsplan här

 

Lund den 25 februari 2020

 

 

Lunds Univeritets Gymnastik och Idrottsförening

Erwin Apitzsch

Ordförande

Årsmöte 2020 - motioner senast 10/2
2020-02-06 11:13
Härmed kallar vi till Årsmötet 2020

Årsmötet äger rum den 25 mars klockan 19:00.  
Eventuella motioner ska vara inkomna senast den 10 februari. 

För styrelsen 

Erwin Apitzsch
ordförande

Uppdatera föreningsuppgifterna
2020-01-25 19:31
Var vänlig återkom med korrekta uppgifter gällande er Lugiförenings kontaktuppgifter.
Dags att anmäla sig till ordförandekonferensen
2020-01-21 10:14

Årets ordförandekonferens äger rum den 5 februari kl 19.00 i Lindströmsalen på Victoriastadion. Vi bjuder på kaffe/te och ostfralla. Varje förening kan representeras av två ledamöter. Anmälan och förslag på punkter att diskutera senast den 31 januari till erwin.apitzsch@ psy.lu.se. Dagordningen skickas till anmälda deltagare den 1 februari.

Välkomna!


Erwin Apitzsch

Ordförande

Nyheter från våra grupper
Lugi-dagen, 28/11 19:29 
Lugi-dagen, 05/11 10:20 
Lugi-dagen, 02/12 23:16 
Lugi-dagen, 02/12 23:13 
Lugi-dagen, 08/11 10:42 
Lugi-dagen, 03/11 12:24