LUGI Alliansförening

Kallelse till LUGI Alliansens årsmöte, 13/3 kl 19.00 på Victoriastadion

Måndagen den 13 mars 2017 kl 19.00 på Victoriastadion har LUGI Alliansen sitt ordinarie årsmöte. De som önskar kaffe/te och en macka bör anmäla sig till erwin.apitzsch@psy.lu.se senast den 10 mars. Här nedan följer dagordningen:

Ärenden:

 1. Mötets öppnande

 2. Frågan om mötets behöriga utlysande

 3. Fastställande av dagordning

 4. Val av mötesordförande

 5. Val av mötessekreterare

 6. Val av två justerare, tillika rösträknare

 7. Fastställande av röstlängd för mötet

 8. Verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret

 9. Fastställande av bokslut och balansräkning för det gångna verksamhetsåret

10.Revisorernas berättelse för det gångna verksamhetsåret

11.Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret

12.Fastställande av medlemsavgift för 2017

13.Till mötet av styrelsen hänskjutna frågor

Höjning från 2 år till 5 år för att erhålla LUGIs silvernål

14.Motioner från medlemsföreningarna inkomna till alliansstyrelsen minst 45 dagar före

årsmötet Inga motioner föreligger

15. Verksamhetsplan

16. Budget

17. Val

 1. Val av ordförande på 1 år;

 2. Val av halva antalet övriga ledamöter på 2 år

 3. Val av revisor och revisorssuppleant

 4. Val av två ledamöter i valberedningen, varav en är sammankallande

18. Övriga ärenden

19. Mötets avslutning

LUGI dagen, 28/11

Välkomna att fira LUGI dagen! Den 28 november 2016 kl. 18.30 i Lindströmssalen på Victoriastadion. Under kvällen delas Stig Björnungs minnesstipendium och Arne Lindströms ungdomsledarstipendium ut. Det firas med mat och alkoholfri dryck, öl/vin säljs till självkostnadspris.
Lundaspexarna står för LUGI-inspirerad underhållning. LUGI-alliansen bjuder två personer från varje förening, därutöver kostar det 100 kr per person. Anmälan senast den 15 november till rabbe.berglund@gmail.com.
Eventuella sena anmälningar samt deltagare som ej avanmäler sig om de uteblir debiteras med 150 kr per person.

1912...

…var året då allt började! Lunds Universitets Gymnastik och Idrottsförening, mera känt som LUGI, bildades då professor Johan Thyrén konstaterade att den akademiska staden Lund inte hade mycket av idrottsligt värde att erbjuda studenterna. De första idrotterna som utövades var gymnastik, rodd, fotboll tennis och allmän (fri) idrott. Under de kommande åren växte sig LUGI allt större och starkare och blev ett välkänt namn i hela landet i idrottssammanhang. Sektioner har kommit och gått, men den vinröda färgen, den förblev den samma under alla år och utvecklades till en symbol för glädje, kamratskap och respekt. Till slut blev det inte effektivt att driva LUGI som en enda idrottsförening och 1993 togs beslutet att de olika sektionerna skulle bli egna föreningar, sammanlänkade med en paraplyorganisation och därmed var LUGI Alliansen bildad.

2016...

…är LUGI en vital och framgångsrik 104-åring med 11 medlemsföreningar. Med över 100 år att blicka tillbaka på, är det för oss ändå mest spännande att blicka framåt, mot nya vinröda utmaningar. I Lund är det svårare att hitta personer som inte har någon LUGI-anknytning än de som har! Därför kanske det inte är så förmätet som det kanske kan låta när vi påstår att LUGI har fostrat oräkneliga barn, ungdomar och vuxna i den vinröda andan, som även 100 år senare står för glädje, kamratskap och respekt.